Procedury w czasie COVID-19

I LICEUM SPOŁECZNE FUNDACJI LOGOS

W Świnoujściu

Wewnątrzszkolne procedury postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z epidemią koronawirusa

 

CEL PROCEDURY

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu uczniów i pracowników w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się choroby.

INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk po wejściu do budynku szkoły.
 2. W przestrzeniach ogólnodostępnych obowiązuje wszystkich noszenie maseczek lub przyłbic.
 3. W każdej sali lekcyjnej umieszczone są płyny do dezynfekcji.
 4. Główne wejście do szkoły przeznaczone jest dla uczniów liceum i kl. 6 SP .

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) należy pozostać w domu i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły oraz stację sanitarno-epidemiologiczną.
 3. Do szkoły głównym wejściem wchodzą pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni.
 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki/w trakcie pracy należy często odkażać ręce płynem do dezynfekcji rąk według instrukcji i myć ręce zgodnie zinstrukcją.
 5. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć

do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 1. Pracownicy podczas wykonywania swoich obowiązków na terenie placówki nie muszą zakrywać ust i nosa.
 2. Nauczyciele:
 3. a) Instruują, pokazują uczniom techniki właściwego mycia rąk według instrukcji w ramach zajęć z wychowawcą.
 4. b) Przypominają i zwracają uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli, dezynfekowali ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 5. c) Mają obowiązek sporządzenia listy uczniów siedzących w ławkach w danej sali (każdy z uczniów ma przypisane miejsce w ławce).
 6. d) Unikają organizowania zajęć wymagających większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu oraz ograniczają aktywność sprzyjającą bliskim kontaktom pomiędzy uczniami.
 7. e) Wietrzą salę lekcyjną co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w trakcie zajęć.
 8. f) W ramach lekcji w – f nie prowadzi się zajęć z gier kontaktowych, a na lekcji muzyki nie wykonuje się śpiewów chóralnych
 9. Jeżeli pracownik zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia, zapewniając 2 m odległość od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
 10. Personel obsługowy – woźna, sprzątaczka:
 11. a) Wykonują codzienne wg harmonogramu po każdej przerwie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, myszek), poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów stolików.
 12. b) Dezynfekują używany sprzęt sportowy oraz myją podłogę sali gimnastycznej po każdym dniu zajęć.

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi i obowiązującymiw szkole na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19.
 2. Przekazują dyrektorowi lub wychowawcy istotne informacje o stanie zdrowia ucznia.
 3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji istosują się do zaleceń lekarskich lub sanepidu.
 4. Zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do/ze szkoły.
 5. Przed wyjściem dziecka do szkoły rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury.
 6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m. in.: myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 8. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły oraz podania innych telefonów kontaktowych.

9.Rodzice ze szkołą kontaktują się telefonicznie lub przez platformęLibrus.

 1. Informują dyrektora szkoły o wyjazdach dziecka w trakcie roku szkolnego, szczególnie w rejony o wysokiej zachorowalności na Covid – 19.

 

OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 2. Po wejściu do budynku szkoły należy zakładać maseczkę (którą można zdjąć w sali lekcyjnej) oraz bezzwłocznie zdezynfekować ręce.
 3. Uczniowie starają się nie gromadzić w grupach, szczególnie w szatani szkolnej. Szybko i sprawnie przemieszczają się do wyznaczonej sali.
 4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi ze sobą.
 6. Po wyjściu z klasy i na przerwach uczniowie zakładają maseczki.
 7. Podczas pobytu na świeżym powietrzu uczniowie przebywają w wyznaczonej dla swojej klasy strefie, zachowując dystans 1,5m.
 8. Uczniowie nie powinni zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Powinni pamiętać by nie dzielić się piciem z tej samej butelki, nie częstować nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (chipsy, paluszki, cukierki, itp.)

 

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID-19 (ma duszności, kaszel, gorączkę po zmierzeniu temperatury termometrem bezdotykowym):
 2. a) Bezzwłocznie zostaje odizolowany w tzw. IZOLATORIUM.
 3. b) Nauczyciel pozostający zuczniem zabezpiecza się w: przyłbicę lub maseczkę jednorazowego użycia i rękawiczki.
 4. c) Pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości.
 5. d) Zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 6. f) Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik prosi rodziców/opiekunów o bezzwłoczne zabranie dziecka ze szkoły.
 7. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID-19 ( ma duszności, kaszel, gorączkę zmierzoną termometrem bezdotykowym):
 8. a) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza szkołę i udaje się do domu.
 9. b) Obszar, w którym poruszał się i przebywał zakażony pracownik,natychmiast poddaje się gruntownemu sprzątaniu środkami dezynfekującymi.
 10. W przypadku zgłoszenia zakażenia Covid – 19 wśród uczniów lub pracowników, dyrektor niezwłocznie zawiadamia stacjęsanitarno– epidemiologiczną i postępuje według wytycznych stacji.