Nabór do szkół Fundacji LOGOS

   Zasady naboru uczniów do Szkoły Podstawowej Fundacji LOGOS  

na rok szkolny 2019/2020

Wypełniony druk podania tutaj można wysłać mailem na adres :

dyrektor@ logos.swinoujscie pl ( w tytule - rekrutacja)

 Do klasy  IV    przyjmujemy  dzieci na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub prawnych opiekunów (termin złożenia wniosku  -  do 10 czerwca 2019r.) .

Do klasy  V ( nabór uzupełniający)    przyjmujemy  dzieci na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub prawnych opiekunów (termin złożenia wniosku  -  do 10 czerwca 2019r.) .

Do klasy VII  przyjmujemy  dzieci na podstawie:  pisemnego wniosku rodziców lub prawnych opiekunów (termin złożenia wniosku  -  do 10 czerwca 2019r.) .

Do w/w wniosku należy dołączyć do 24 czerwca 2019r., do godz. 15.00

  * świadectwo ukończenia klasy III i odpowiednio świadectwo promocyjne do klasy V, VII

* dwa zdjęcia.

 Do klasy IV uczniowie przyjmowani są na podstawie oceny opisowej zawartej na świadectwie promocyjnym.

Do klasy V, VII  przyjmowani są uczniowie na podstawie  ocen  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie promocyjnym.  Obowiązuje konkurs świadectw. 

Liczba uczniów jest ograniczona - do 16 uczniów w każdej klasie.

Lista uczniów przyjętych do klasy  IV, V, VII  zostanie ogłoszona 26 czerwca o godz. 11.00.

Do szkoły nie przyjmujemy uczniów z oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

OFERTA  EDUKACYJNA

Proponujemy:

- dwa języki obowiązkowe od klasy IV – język angielski, język niemiecki,

- naukę pływania dla uczniów klasy IV,

- możliwość wyboru zajęć religia/etyka,

- koła przedmiotowe,

- zajęcia sportowe,

- dodatkowe zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad oraz przyszłego egzaminu ósmoklasisty.

Zapewniamy szafkę szkolną dla każdego ucznia oraz opiekę nad uczniami po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godz. 16.00.

Czesne płatne od września do czerwca każdego roku szkolnego.

Wpisowe ( 350 zł ) należy uiścić po przyjęciu dziecka do szkoły do 31 lipca 2019r.  

 

 

 

 

 

ZASADY  NABORU   DO  KLASY  I  Liceum Społecznego Fundacji „LOGOS”

                      na rok szkolny 2019/2020  - po  szkole podstawowej

Wypełniony druk podania tutaj można wysłać mailem na adres :

dyrektor@ logos.swinoujscie pl ( w tytule - rekrutacja)

 Dyrektor I Liceum Społecznego Fundacji „LOGOS” ustalił następujące  warunki naboru na rok szkolny 2019/2020

Nabór  odbywa się na podstawie:

 1. a) przeliczonych na punkty ocen z przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – maksymalna liczba punktów160 pkt.
 • język polski
 • język angielski lub język niemiecki
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia

Za oceny wyrażone w stopniach przyznaje się punkty:

- celujący                    -   20 punktów

- bardzo dobry           -   17 punktów

- dobry                         -   14 punktów

- dostateczny              -     8 punktów

- dopuszczający          -     2 punkty

 1. b)  uzyskanych punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty – 0,35 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie z:
 • języka polskiego
 • matematyki

i  0,3 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie z:

 • języka obcego nowożytnego

maksymalna liczba punktów  - 100 pkt.

 Za  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem przyznaje się 10 punktów.

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym:

 • udokumentowany udział w konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim –10 pkt.
 • udokumentowany udział w konkursach artystycznych i sportowych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim – 5 pkt.

 

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje sie 5 punków.

 

 • O przyjęciu do Liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata.
 • O liczbie uczniów przyjętych  do klasy pierwszej decyduje Dyrektor Liceum.
 • Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, organizowanych przez  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub olimpiad organizowanych przez MEN, przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego i płacą czesne w wysokości 50%  ustalonej kwoty czesnego. 
 • Szkoła nie przyjmuje kandydatów z oceną naganną lub nieodpowiednią     z zachowania.

  Terminy naboru: 

 • składanie podań-  od  18 marca do 18  czerwca 2019r. do godz. 15.00 
 • uzupełnienieprzez kandydata podania oryginałem lub  kserokopią  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczonych przez dyrektora szkoły , które kandydat ukończył    – do 25 czerwca 2019r. do godz. 15.00    oraz  dwie aktualne fotografie ( podpisane na odwrocie) 
 • ogłoszenie wyników rekrutacji–  2 lipca 2019r.   13.00 
 • potwierdzenie przez rodzica / prawnego opiekuna  woli podjęcia naukiprzez kandydata umieszczonego na liście przyjętych do szkoły – do 5  lipca 2019r.do godz. 15.00  -  złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu  ósmoklasisty,  o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum. 

Dodatkowa rekrutacja ( w przypadku wolnych miejsc) od 8 lipca 2019r. 

Czesne płatne od września do czerwca każdego roku szkolnego. 

Wpisowe do Liceum  - 350 zł – wpłata na konto Fundacji do końca lipca 2019r

 

 

 

 

                      

ZASADY  NABORU   DO  KLASY  I  Liceum Społecznego Fundacji „LOGOS”

                                      na rok szkolny 2019/2020  - po  gimnazjum

Wypełniony druk podania tutaj można wysłać mailem na adres :

dyrektor@ logos.swinoujscie pl ( w tytule - rekrutacja)

 Dyrektor I Liceum Społecznego Fundacji „LOGOS” ustalił następujące  warunki naboru na rok szkolny 2019/2020

Nabór  odbywa się na podstawie:

 1. przeliczonych na punkty ocen z przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum – maksymalna liczba punktów160 pkt.
 • język polski
 • język angielski lub język niemiecki
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia

Za oceny wyrażone w stopniach przyznaje się punkty:

- celujący                    -   20 punktów

- bardzo dobry           -   17 punktów

- dobry                         -   14 punktów

- dostateczny              -     8 punktów

- dopuszczający          -     2 punkty

 

 1. b)  uzyskanych punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego – 0,2 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
 • języka polskiego
 • historii i wiedzy o społeczeństwie
 • matematyki
 • przedmiotów przyrodniczych
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

maksymalna liczba punktów  - 100 pkt.

 Za  świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje sie 10 punktów.

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:

 • udokumentowany udział w konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim –10 pkt.
 • udokumentowany udział w konkursach artystycznych i sportowych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim –          5 pkt.

 Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,

w szczególności w formie wolontariatu przyznaje sie 5 punków.

 O przyjęciu do Liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata.

 O liczbie uczniów przyjętych  do klasy pierwszej decyduje Dyrektor Liceum.

 • Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, organizowanych przez  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub olimpiad organizowanych przez MEN, przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego i płacą czesne w wysokości 50%  ustalonej kwoty czesnego.
 • Szkoła nie przyjmuje kandydatów z oceną naganną lub nieodpowiednią   z zachowania.

 Terminy naboru:

 • składanie podań-  od  18  marca do 18  czerwca 2019r. do godz. 15.00
 • uzupełnienie przez kandydata podania oryginałem lub  kserokopią  świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego , poświadczonych przez dyrektora gimnazjum , które kandydat ukończył – do 25 czerwca 2019r. do godz. 15.00    oraz  dwie aktualne fotografie ( podpisane na odwrocie)
 • ogłoszenie wyników rekrutacji –  2 lipca 2019r.   13.00
 • potwierdzenie przez rodzica / prawnego opiekuna  woli podjęcia nauki      przez kandydata umieszczonego na liście przyjętych do szkoły – do 5  lipca 2019r.do godz. 15.00  -  złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum   i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego , o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum.

Dodatkowa rekrutacja ( w przypadku wolnych miejsc) od 8 lipca 2019r.

Czesne płatne od września do czerwca każdego roku szkolnego.

Wpisowe do Liceum  - 350 zł – wpłata na konto Fundacji do końca lipca 2019r