Szkoły

Dysponujemy:

  • 11 pracowniami przedmiotowymi
  • własną salą gimnastyczną z szatnią i natryskami
  • aulą
  • biblioteką z czytelnią
  • centrum multimedialnym
  • gabinetem profilaktyki zdrowotnej
  • stałym łączem internetowym

W szkołach prowadzonych przez Fundację organizowane są liczne imprezy integrujące młodzież m.in. piknik integracyjny, Dzień Chłopca, Wigilia, Dzień Dziecka.

Od kilku lat jesteśmy organizatorami akcji charytatywnych m.in. Koncertu Noworoczno-Karnawałowego.

W szkołach działają koła przedmiotowe,koło teatralno-literackie, sportowe.

Dla uczniów mających trudności w nauce prowadzone są dodatkowe zajęcia.

Przygotowujemy uczniów do egzaminów zjęzyka angielskiego KET, PET, FCE.

Prowadzimy dziennik internetowy dla rodziców/prawnych opiekunów.