Statut szkoły

S T A T U T
I LICEUM SPOŁECZNEGO FUNDACJI „LOGOS” W ŚWINOUJŚCIU

Rozdział I

N a z w a  i  t y p  s z k o ł y  o r a z  j e j  c e l  i  z a d a n i a

§ 1
1. Szkoła nosi nazwę I Liceum Społeczne Fundacji „LOGOS” .
2. Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja „LOGOS” z siedzibą w Świnoujściu, a nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.
3. Liceum mieści się w Świnoujściu przy ul. Grunwaldzkiej 47.
4. Liceum używa pieczęci podłużnej o treści: I Liceum Społeczne Fundacji „LOGOS” ul. Grunwaldzka 47;
72-600 Świnoujście.

§ 2
1. Szkoła jest niepubliczną szkołą ponadpodstawową, czteroletnim liceum ogólnokształcącym
2. Nauka w Liceum jest płatna.
3. Liceum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

§ 3
W Liceum prowadzone są zajęcia edukacyjne na poziomie rozszerzonym ujęte w podstawie programowej
z następujacych przedmiotów:
* język polski,
* języki obce,
* historia,
* matematyka,
* biologia,
* chemia,
* fizyka,
* geografia,
* informatyka,
* wiedza o społeczeństwie

§ 4
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym
w ustawie Prawo Oświatowe, ustawie o systemie oświaty i podejmuje niezbędne działania do zapewnienia warunków wszechstronnego rozwoju uczniów, osiąganego poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz wychowania z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także zasad promocji i ochrony zdrowia.
2. Zadania Liceum:
1) zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno - emocjonalnego i fizycznego w zgodzie
z ich potrzebami, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej
i wyznaniowej;
2) wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, altruizmu, solidarności, patriotyzmu i szacunku do tradycji,
3) rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
4) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
5) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
6) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym, wolontariatu;
7) zachęcanie do zorganizowanego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własego warsztu pracy;
8) zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełnego bezpieczeństwa w budynku Liceum, i w czasie zajęć organizowanych przez Liceum;
a) opiekę nad uczniami przebywającymi w Liceum podczas zajęć obowiązkowych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia; podczas zajęć pozalekcyjnych odpowiedzialność za uczniów spoczywa na prowadzącym zajęcia,
b) podczas zajęć prowadzonych poza terenem Liceum lub wycieczek pełna odpowiedzialność spoczywa na nauczycielu - opiekunie,
9) umożliwienie uczniom rozwoju ich szczególnych uzdolnień i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych poprzez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do indywidualnych możliwości i potrzeb. Dyrektor Liceum może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

2. W celu realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z: pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, hali sportowej, terenów rekreacyjnych wokół budynki szkoły, pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

§ 5
Liceum może sprawować opiekę nad uczniami, którym z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna ( zasady udzielania pomocy materialnej określa Zarząd Fundacji „LOGOS”).

Rozdział II

O s o b a  p r o w a d z ą c a  s z k o ł ę

§ 6
1. Liceum prowadzi osoba prawna - Fundacja „LOGOS” z siedzibą w Świnoujściu ul. Grunwaldzka 47.
2. Fundacja „LOGOS” jest zarejestrowana w KRS pod nr 44652.

§ 7
1. Prowadzący Liceum:
1) nadaje Liceum statut i zatwierdza jego ewentualne zmiany,
2) powołuje i odwołuje dyrektora Liceum,
3) ustala wysokość czesnego za naukę i innych opłat,
4) zarządza majątkiem Liceum,
5) rozstrzyga ewentualne spory między Radą Pedagogiczną a dyrektorem Liceum, uczniami a dyrektorem,
6) zatwierdza wnioski dyrektora Liceum w sprawie: zatrudnienia pracowników pedagogicznych
i niepedagogicznych, wynagradzania ich i naagradzania oraz zwalniania, a także w sprawie organizacji wewnętrznej Liceum.

Rozdział III

Or g a n y  s z k o ł y  o r a z  z a k r e s  i c h  z a d a ń
§ 8
1. Organami Liceum są:
1) Dyrektor Liceum,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Samorząd Uczniowski.

DYREKTOR LICEUM
§ 9

1. Funkcję Dyrektora Liceum powierza i odwołuje z niej Rada Fundacji zgodnie ze statutem Fundacji.
2. Dyrektorem może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany, co najmniej pięcioletnim stażem pracy
pedagogicznej w pełnym wymiarze godzin zajęć.

§ 10
Dyrektor jest kierownikiem dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących
nauczycielami.

§ 11
Dyrektor kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 12
1. Do zadań i kompetencji Dyrektora Liceum w szczególności należy:
1) w zakresie kierowania działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą:
a) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w Liceum, właściwych warunków pracy i stosunków międzyludzkich,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c) przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej rocznych planów pracy Liceum, kierowanie ich realizacją oraz składanie Radzie Pedagogicznej rocznych sprawozdań z ich realizacji,
d) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej organizacji pracy Liceum, zwłaszcza tygodniowego planu zajęć lekcyjnych,
e) zwiększanie wymiaru godzin nauczania przedmiotu sprawującego uczniom szczególne trudności,
f) wprowadzanie zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć dotyczących realizacji treści kształcenia danego przedmiotu poprzez odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin z tego przedmiotu, gdy jest to podyktowane np.okresową nieobecnością nauczyciela, przy czym ogólny tygodniowy wymiar godzin nauczania w danej klasie musi być zgodny z obowiązującym planem nauczania w cyklu rocznym,
g) zatrudnianie nauczycieli zgodnie z ich kwalifikacjami,
h) przyjmowanie uczniów do Liceum,
k) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

2) w zakresie organizacji działalności Liceum:
a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Liceum porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły,
c) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Liceum,
d) organizowanie wyposażenia Liceum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
e) stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działaność wychowawcza lub rozszerzanie i wbogacanie form dzialalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
f) odpowiada za realizację zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
g) współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko, numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

3) w zakresie spraw kadrowych i socjalnych:
a) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli,
b) zgłaszanie Zarządowi Fundacji wniosków w sprawach: zatrudniania, nagradzania, wyróżniania i karania oraz zawierania umów o pracę z nauczycielami i załatwianie ich spraw osobowych,
c) przyznawanie nagród dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom Liceum;

4) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:
a) zarządzanie powierzonym przez prowadzącego majątkiem szkolnym,
b) planowanie, w uzgodnieniu z Zarządem Fundacji, wykorzystania środków finansowych,
c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,
d) organizowanie przeglądów stanu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. W wykonywaniu swych zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, rodzicami.
3. Dyrektor ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i zawiadamia o tym fakcie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz organ prowadzący szkołę.
4. Dyrektor jest obowiązany powiadomić prezydenta miasta ( burmistrza, wójta), na terenie której mieszka uczeń, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły, w terminie 14 dni od dnia jego wpisania na listę uczniów oraz informować tego prezydenta miasta o zmianach w spelnianiu obowiązku nauki przez ucznia, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.
5. Za zgodą Dyrektora szkoły, uczelnie wyższe kształcące nauczycieli mogą zawierać z nauczycielami szkoły umowę o odbywaniu praktyk przez sluchaczy uczelni.

§ 13
1. Dyrektor odpowiada przed prowadzącym Liceum za:
1) poziom uzyskiwanych przez Liceum wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad młodzieżą,
2) zgodność funkcjonowania Liceum z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu,
3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły i podczas zajęć organizowanych przez Liceum oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,
4) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność Liceum,
5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci
i druków ścisłego zarachowania.

§ 14
1.Dyrektor Liceum może być odwołany ze stanowiska :
1) przez prowadzącego Liceum, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
2) na własną prośbę.

§ 15
1. W przypadku nieobecności Dyrektora, jego obowiązki pełni upoważniony przez niego członek Rady Pedagogicznej.
2. Na wniosek Dyrektora Liceum Zarząd Fundacji może powołać wicedyrektora Liceum. Zakres obowiązków i odpowiedzialności wicedyrektora szkoły określa Dyrektor Liceum.

RADA PEDAGOGICZNA

§ 16
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań dotyczących
kształcenia, wychowania, profilaktyki, bezpieczeństwa i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum.
3. W zebraniach Rady mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Liceum, który przygotowuje i prowadzi zebrania, jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.
5. Zebrania plenarne Rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie
w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania mogą być organizowane także na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z inicjatywy Dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§ 17
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Liceum;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji ucznów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie programu wychowawczego- profilaktycznego szkoły;
4) dokonywanie zmian w Ocenianiu wewnątrzszkolnym;
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów zgodnie z art.48 ust.1 pkt.5 niniejszego Statutu,

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń państwowych, nagród Kuratora.

§ 18
Rada ma prawo do występowania z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania oraz
w sprawach oceny pracy nauczyciela.

§ 19
Rada może zgłosić spośród swoich członków kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych
w szkole.
§ 20
1. Rada może zgłosić Radzie Fundacji, w formie uchwały, wotum nieufności w stosunku do każdego nauczyciela, w tym również do nauczyciela pełniącego funkcję Dyrektora Liceum, jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki.
2. Rada Fundacji po otrzymaniu uchwały w sprawie wotum nieufności wraz z jej pisemnym uzasadnieniem, przeprowadza postępowanie wyjaśniające, którego wyniki przedstawia Radzie na zebraniu.

§ 21
1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) realizacji uchwał Rady podjętych w ramach kompetencji stanowiących,
2) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego Liceum,
3) oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
4) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,
5) zapoznawania Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.
§ 22
1. Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady,
2) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora,
3) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady,
4) realizowania uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,
5) składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań.
§ 23
1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
2. Rada Pedagogiczna głosuje w sposób jawny. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy jej członków.
3. Rada może głosować w sposób tajny w przypadkach określonych w § 19 i § 20 niniejszego Statutu.
4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§ 24
1. W Liceum działa Samorząd Uczniowski, stanowiący reprezentację wszystkich uczniów Liceum.
2. Zasady wybierania i działania Samorządu określa Regulamin Samorządu.
3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Liceum.
4. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Fundacji wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
5. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

Rozdział IV

O r g a n i z a c j a  s z k o ł y

§ 25
Cykl kształcenia w Liceum zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania trwa 4 lata.

§ 26
1.Liceum realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów.
2. Liceum realizuje ustaloną przez Ministra Edukacji Narodowej dla danego typu szkoły podstawę programową.
3. Podstawę organizacji pracy w Liceum w danym roku szkolnym stanowią;
1) plan pracy Liceum;
2) tygodniowy rozkład zajęć
4. Działalność edukacyjna Liceum jest określana przez:
1) Szkolny zestaw programów nauczania;
2) Program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje treści i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym, realizowane przez wszystkich nauczycieli.
5. Planowanie pracy, organizacja i dobór form zajęć należą do kompetencji nauczycieli, wychowawców, którzy swoją pracę dokumentują zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Liceum prowadzi działalność pozalekcyjną i pozaszkolną w celu kształtowania i rozwijania zainteresowań, uzdolnień młodzieży.

§ 27
1.Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich są takie same jak w szkołach publicznych.
2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres trwa od pierwszego dnia nauki we wrześniu do ostatniego dnia nauki w styczniu, a drugi okres od lutego do ostatniego dnia przed feriami letnimi.
3. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze określonym przepisami w tym zakresie.
4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 3, mogą być ustalone:
1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin maturalny;
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.
5. Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
o których mowa w ust. 3.

§ 28
1. Zajęcia edukacyjne, stanowiące realizację podstawy programowej organizowane są w oddziałach, które podzielone są na grupy.
2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26.
3. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być organizowane w zespołach międzyoddziałowych.
1)Zajęcia wychowania fizycznego, w ramach tygodniowego wymiaru godzin, mogą być realizowane
w formie:
a) zajęć sportowych,
b) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych,
c) aktywnych form turystki.
2) Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa w pkt. 1 mogą być organizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.
4. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

§ 29
1.Dyrektor Liceum wyznacza na początku etapu edukacyjnego wybrane dla danego oddziału / grupy
przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, spośród których uczniowie dokonują wyboru zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 30
1. Okresem czasu przeznaczonym na realizację nauczania jednej klasy jest rok szkolny.
2. Zajęcia z uczniami we wszystkich klasach Liceum odbywają się przez 5 dni w tygodniu. Tygodniowy
wymiar czasu nauczania dla poszczególnych klas ustala obowiązujący plan nauczania.

§ 31
Godzina lekcyjna trwa 45 min. Przerwy między godzinami lekcyjnymi nie mogą być krótsze niż 10 min.,
a co najmniej jedna przerwa powinna być dłuższa i trwać nie krócej niż 20 min.

§ 32
1. Obowiązkowe przedmioty nauczania dla poszczególnych oddziałów / klas oraz liczbę przeznaczonych na nie godzin lekcyjnych określa plan nauczania.
2. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt.
3. Podstawową formą zajęć szkolnych jest lekcja. Lekcje prowadzone są w salach lekcyjnych,
w pracowniach przedmiotowych lub poza szkołą.
4. Przy nauczaniu niektórych przedmiotów można dzielić klasy na grupy. Warunki i zasady podziału klasy na grupy określa Dyrektor Liceum..

§ 33
Stosownie do potrzeb i w miarę możliwości Liceum organizuje posiłki oraz inne formy pomocy materialnej dla uczniów.
§ 34
1. Dla pogłębienia wiadomości uczniów, rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień, aktywności
i samodzielności, dla przygotowywania ich do udziału w życiu zawodowym Liceum prowadzi zajęcia pozalekcyjne / nadobowiązkowe.
2. Udział uczniów w/w w zajęciach jest dobrowolny.
3. Liczba uczestników poszczególnych zajęć pozalekcyjnych nie powinna być mniejsza niż 5.
1) za zgodą Dyrektora Liceum liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych może być mniejsza niż 5.
4. Doboru treści i form zajęć nadobowiązkowych dokonuje prowadzący zajęcia nauczyciel w zależności od potrzeb i istniejących warunków, uwzględniając przy tym inicjatywę uczniów.

§ 35
1. Uczeń, który ukończył klasę programowo najwyższą, otrzymuje świadectwo ukończenia Liceum, stanowiące dowód uzyskania średniego wykształcenia.
2. Świadectwo jest wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN.

§ 36
1. Abiturienci Liceum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, zgodnie z obowiązującymi w szkołach publicznych przepisami.
2. Procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna..
§ 37
1. W Liceum działa biblioteka szkolna. Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych Liceum.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie Liceum.
3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
1) gromadzenie lektur szkolnych.
4. Godziny pracy biblioteki są dostosowane do potrzeb uczniów.

§ 38
1. Dla realizacji celów statutowych Liceum posiada odpowiednie pomieszczenia:
1) gabinety przedmiotowe,
2) aulę,
3) bibliotekę,
4) salę gimnastyczną,
5) szatnię,
6) szafki dla każdego ucznia,
7) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
8) gabinet profilaktycznej opieki zdrowotnej.

2. Liceum prowadzi współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami wyższymi
i organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz młodzieży i rodziny.
Rozdział V

P r a w a  i  o b o w i ą z k i  p r a c o w n i k ó w  o r a z  u c z n i ó w
§ 39
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz stosownie do potrzeb specjalistów, a także innych pracowników, w tym pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy lub Kodeksu Cywilnego na wniosek Dyrektora szkoły organ prowadzący.
2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w Liceum są posiadane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole średniej, określone w przepisach.
3. Pensum godzin nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę określa się identycznie jak pensum godzin nauczyciela w szkole publicznej.

§ 40
1. Obowiązkiem nauczyciela jest:
1) realizowanie programów nauczania uwzględniających podstawę programową;
2) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w przydzielonych mu klasach
(grupach) według jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizowanie zadań organizacyjnych
wyznaczonych w planie pracy Liceum;
3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w poszanowaniu Konstytucji RP. oraz Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka; w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości;
4)systematyczne przygotowywanie się do lekcji i innych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz
przeprowadzanie ich zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć;
5)stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, a więc podejmowanie doskonalenia zawodowego
w dostępnych formach;
6)pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych, zgodnie z planem dyżurów;
7) niezwłocznie zawiadomić Dyrektora Liceum o zauważonym na terenie szkoły wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Ostrzec osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia , o grożącym niebezpieczeństwie.
8) dbanie o należyty stan urządzeń, sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz ład i porządek w miejscu pracy.

2. Nauczyciele mają prawo do:
1) formułowania autorskich programów nauczania, jednakże wymagają one akceptacji prowadzącego Liceum oraz zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
2) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów,
3) oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem.

3. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:
1) jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowaczej i opiekuńczej,
2) bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez Liceum poza szkołą, wycieczkach szkolnych oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie,
3) pomoce dydaktyczne i sprzęt powierzone ich opiece.

§ 41
Praca nauczyciela jest oceniana przez Dyrektora Liceum.

§ 42
1. Dla kierowania pracą wychowawczą w poszczególnych klasach dyrektor Liceum wyznacza spośród nauczycieli wychowawców klas.
2. Do obowiązków wychowawcy klasy należy w szczególności:
1) poznanie osobowości ucznia, jego zdolności i zainteresowań, poznanie warunków życia ucznia i jego stanu zdrowotnego, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej w klasie;
2) kontrolowanie frekwencji i uzyskiwanych ocen szkolnych przez poszczególnych uczniów,
w przypadkach koniecznych wspólne ich analizowanie;
3) utrzymywanie kontaktu z rodzicami / opiekunami prawnymi uczniów w celu:
a) zapoznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;
4) informowanie rodziców /opiekunów ucznia, w formie pisemnej, o grążących ocenach niedostatecznych
z poszczególnych przedmiotów i ocenach klasyfikacyjnych zgodnie z Ocenianiem wewnątrzszkolnym.
5) prowadzenie dokumentacji klasy;
3. Wychowawca, a w razie potrzeby każdy nauczyciel przedmiotu uczący w danej klasie, spotyka się
z rodzicami / opiekunami uczniów przynajmniej raz na dwa miesiące w celu poinformowania ich
o zachowaniu i postępach w nauce dziecka.
4. Rodzice uczniów każdego oddziału mogą wystąpić do Dyrektora z wnioskiem o zmianę wychowawcy.
5. Wniosek na pismie wraz z uzasadnieniem, powinien być podpisany przez ponad połowę rodziców danego oddziału. Dyrektor jest zobowiązany do przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

§ 43
1. Pracowników niepedagogicznych Liceum zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy lub Kodeksu Cywilnego organ prowadzący szkołę.
2. Niepedagogiczni pracownicy szkoły włączeni są do zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów, w szczególności pracownicy obsługi, pełniący dyżur na korytarzu szkolnym.
3. Pracownik jest zobowiązany:
1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniach z tego zakresu;
2) dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi, sprzętu oraz ład i porządek w miejscu pracy;
3) niezwłocznie zawiadomić Dyrektora o zauważonym na terenie szkoły wypadku albo zagrożeniu życia lub
zdrowia ludzkiego. Ostrzec osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym niebezpieczeństwie.

UCZNIOWIE

§ 44
1. Liceum kształci i wychowuje uczniów zgodnie z zasadami, dla których zostało powołane.
2. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu uczenia się w sposób optymalny i zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i odpowiednich warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3) poznania programu nauczania na dany rok szkolny w danej klasie,
4) poznania przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania zawartymi w Ocenianiu wewnątrzszkolnym;
5) korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
7) swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
9) sprawiedliwej, obiektywnej i jasnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
10) pomocy w przypadku trudności w nauce,
11) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,
12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową,
14) wyboru zdawania egzaminu maturalnego, jeśli złoży pisemną deklarację do Dyrektora szkoły w terminie określonym przez CKE.

§ 45
1. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Liceum, a zwłaszcza :
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Liceum,
3) odpowiedzialnie postępować dbając o własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
4) dbać o współne dobro, ład i porządek w szkole.

2. Uczniowi nie wolno:
1) palić papierosów, e-papierosów;
2) spożywać alkoholu;
3) zażywać narkotyków, dopalaczy;
5) wychodzić poza teren szkoły w czasie planowych zajęć;
6) rejestrować przy pomocy urządzeń teletechnicznych obrazu i dżwięku bez zgody nauczyciela;
7) używać podczas zajęć telefonów komórkowych lub innych innych urządzeń telekomunikacyjnych o ile nauczyciel na konkretnych zajęciach na to nie zezwoli.

3. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia zawarte są w Ocenianiu wewnątrzszkolnym , dokumencie stanowiącym integralną część Statutu.

§ 46
1. Uczeń za wybitne osiągnięcia może otrzymać nagrodę rzeczową lub stypendium nagrodowe - zniżki
w czesnym.
2. Zasady udzielania zniżek w czesnym określa Zarząd Fundacji.
3. Najwyższą nagrodą jest miano „Primus inter pares”, przyznawane decyzją Rady Pedagogicznej uczniowi, który uzyskał najwyższe wyniki nauczania w danym roku szkolnym lub wybite osiągnięcia.
§ 47
1. Za nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych, naruszenie postanowień Statutu i regulaminów z niego wynikających uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy,
2) upomnieniem dyrektora szkoły,
3) naganą dyrektora szkoły,
4) zawieszeniem prawa do zniżki w czesnym, od której można odwołać się w ciągu 7 dni do Zarządu Fundacji,
5) skreśleniem z listy uczniów, z przyczyn pedagogicznych, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej
w przypadku:
a) zagrożenia życia i bezpieczeństwa innych osób ( użycie przemocy fizycznej lub psychicznej na terenie szkoły i poza nią w stosunku do kolegów, koleżanek lub pracowników szkoły),
b) posiadania, rozprowadzania czy używania substancji psychoaktywnych na terenie szkoły lub poza jej terenem,
w formie decyzji administracyjnej, od której służy stronie prawo wniesienia odwołania w ciągu 14 dni
do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty; wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie
decyzji.
2. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

Rozdział VI

Z a s a d y  u z y s k i w a n i a  ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h
n a  d z i a ł a l n o ś ć  L i c e u m

MAJĄTEK I FUNDUSZE LICEUM

§ 48
Majątek Liceum stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 49
1. Na fundusze Liceum składają się:
1) wpływy uzyskiwane z wpisowego i czesnego dokonywanych przez rodziców/ opiekunów uczniów ,
2) subwencje, darowizny, odpisy podatkowe,
3) wpływy uzyskane z działalności gospodarczej Fundacji „LOGOS”.
2. Wpisowe w przypadku skreslenia ucznia z listy uczniów nie podlega zwrotowi.

§ 50
1. Prowadzący Liceum może ze środków finansowych szkoły ufundować:
1) stypendium na pokrycie czesnego dla tych uczniów, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
2) stypendium za wybitne osiagnięcia.

§ 51
1. Opłaty za naukę są pobierane z góry za każdy miesiąc.
2. Rodzice/ opiekunowie wnoszą opłatę za naukę przez 10 miesięcy w roku, w wysokości określonej przez
Zarząd Fundacji.
3. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w przypadku nieuiszczenia czesnego za trzy miesiące.
1) Dycyzję o skreśleniu ucznia w w/w przypadku podejmuje Dyrektor Liceum - od wymienionej decyzji uczeń może odwołać się do Rady Fundacji w terminie 14 dni.
4. Dyrektor Liceum skresla ucznia z listy uczniów na wniosek rodziców / prawnych opiekunów.
5. W przypadku powtarzania klasy rodzice ucznia/ prawni opiekunowie płacą podwójne czesne.

Rozdział VII

Z a s a d y  p r z y j m o w a n i a  u c z n i ó w  d o  L i c e u m

§ 52

1.Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

2. Nabór do Liceum odbywa się w miesiącu czerwcu.

3. Kandydat do Liceum jest zobowiązany do:
1) złożenia podania o przyjęcie do Liceum w wyznaczonym terminie oraz dwóch zdjęć,
2) złożenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty
w wyznaczonym terminie.

4. Przy przyjęciu do Liceum brane są pod uwagę łacznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ( język polski, matematyka, język obcy, geografia, fizyka, chemia, biologia, historia );
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

5. Laureat lub finalista ogólnpolskiej olimpiady przedmiotowej oraz lureat konkursu przedmiotowego
o zasiegu wojewódzkim ( orgaznizowane przez Kuratorium Oświaty) są przyjowani w pierwszej kolejności.

6. O ilości przyjętych uczniów do Liceum decyduje dyrektor szkoły.

7. Szczegółowe warunki i terminarz przyjęcia do Liceum na dany rok szkolny są podane przez Dyrektora szkoły do końca lutego br. na stronie internetowej szkoły.

8. Po przyjęciu do Liceum należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości określonej przez prowadzącego Liceum i w wyznaczonym przez niego terminie. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

P o s t a n o w i e n i a  k o ń c o w e

§ 53
Liceum używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 54
1. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez Liceum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 55
1. Zmiany w Statucie, jak też decyzja o likwidacji Liceum, należą do kompetencji prowadzącego Liceum zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. O decyzji dotyczącej likwidacji Liceum prowadzący Liceum zobowiązany jest zawiadomić uczniów,
rodziców, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 56

1. Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2019r.