Ocena zachowania

Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt – 100 pkt.

Punkty będą przyznawane/odejmowane uczniom przez wychowawcę zgodnie z poniższą tabelą:

I. KULTURA OSOBISTA
PUNKTY DODATNIE PUNKTY UJEMNE
Zachowanie (postawa ucznia) Ilość punktów Sposób przyznawania pkt. Zachowanie (postawa ucznia) Ilość punktów Sposób przyznawania pkt.
A. Uprzejmość, kultura w stosunku do nauczycieli, pracowników i innych osób dorosłych

.Godne zachowanie się w czasie uroczystości szkolnych, szacunek wobec symboli narodowych

. Właściwe, kulturalne zachowanie w teatrze, kinie, innych miejscach użyteczności publicznej

( imprezy pozaszkolne)

10 pkt. 1 raz w semestrze 1. Ignorowanie, niegrzeczne zwracanie się do nauczycieli, innych pracowników szkoły.

2.Niegrzeczne komentowanie zwróconej uwagi bądź postawionej oceny.

- 20 pkt.

- 10 pkt.

każdorazowo

każdorazowo

1. Niegrzeczne zwracanie się do koleżanki lub kolegi z użyciem niecenzuralnych słów, gestów.

2. Przeklinanie, pisanie obraźliwych tekstów, wykonywanie nieprzyzwoitych rysunków.

- 10 pkt.

- 10 pkt.

każdorazowo

każdorazowo

1. Przeszkadzanie w czasie uroczystości szkolnych, zakłócanie porządku uroczystości.

2. Niereagowanie na zwróconą uwagę, nie-podejmowanie próby poprawy.

- 20 pkt.

- 10 pkt.

każdorazowo

każdorazowo

1. Przeszkadzanie, zakłócanie porządku w miejscach użyteczności publicznej.

2. Niereagowanie na zwróconą uwagę, nie- podejmowanie próby poprawy.

3. Zaśmiecanie otoczenia

- 10 pkt.

- 10 pkt.

- 5 pkt.

każdorazowo

każdorazowo

każdorazowo

1.Niegrzeczne komentowanie sposobu wykonania zadania czy zachowania innego ucznia.

2. Naruszanie poczucia bezpieczeństwa i godności osobistej koleżanki lub kolegi np.

- szarpanie,

- zabieranie przedmiotów należących do niej ( niego)

- jakiekolwiek groźby,

- „zaczepianie słowne”

- bicie lub udział w bójce

- 10 pkt.

- 10 pkt.

- 30 pkt.

każdorazowo

każdorazowo

każdorazowo

II. STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
PUNKTY DODATNIE PUNKTY UJEMNE
Zachowanie (postawa ucznia) Ilość punktów Sposób przyznawania pkt. Zachowanie (postawa ucznia) Ilość punktów Sposób przyznawania pkt.
1. Spóźnianie się na zajęcia

2. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach

3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na pojedynczej godzinie lekcyjnej

3. Ucieczka z zajęć

4. Fałszowanie podpisu rodziców na usprawiedliwieniach

- 1 pkt.

- 2pkt.

- 15 pkt.

- 15 pkt.

- 30 pkt.

każdorazowo

za każdą godzinę

za każdą godzinę

za każdą godzinę

każdorazowo

A. Rzetelne wywiązywanie się z dobrowolnie podjętych przez siebie dodatkowych obowiązków ( z wyjątkiem pkt.5 A ) 5 pkt. każdorazowo 1. Niewypełnienie, bez uzasadnionej przyczyny, zadań, których uczeń dobrowolnie się podejmuje. -10 pkt. każdorazowo
B. Aktywny udział w uroczystościach szkolnych, imprezach 5 pkt. każdorazowo
1. Korzystanie w czasie lekcji z telefonu komórkowego,

zakłócenie lekcji przez sygnał telefonu komórkowego.

3. Przeszkadzanie na lekcjach

4.Niestosowny strój i wygląd na terenie szkoły:

- wyzywający makijaż,

- odsłonięty dekolt, plecy, brzuch,

-tipsy

- 10 pkt.

- 5 pkt.

-10 pkt.

każdorazowo

każdorazowo

każdorazowo

III. UMIEJĘTNOŚĆ FUNKCJONOWANIA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM
PUNKTY DODATNIE PUNKTY UJEMNE
Zachowanie (postawa ucznia) Ilość punktów Sposób przyznawania pkt. Zachowanie (postawa ucznia) Ilość punktów Sposób przyznawania pkt.
A. Troszczenie się o kolegów, którzy nie mogą uczestniczyć w lekcjach

( zanoszenie zeszytów, przekazywanie informacji)

2 pkt. każdorazowo na podstawie bieżącej informacji od osoby, której uczeń pomógł 1.Odmowa udzielenia pomocy bez uzasadnionej przyczyny.

2. Nieprzekazywanie ważnych informacji

- 2 pkt. każdorazowo
B. Poświęcanie czasu wolnego, aby pomóc kolegom mającym trudności w opanowaniu materiału z jakiegoś przedmiotu 4 pkt. każdorazowo na podstawie bieżącej informacji od osoby, której uczeń pomógł
C. Udział w organizowaniu klasowych imprez i świąt 1 – 5 pkt. każdorazowo 1. Negatywne wpływanie na atmosferę w otoczeniu przez wdawanie się w kłótnie, uczestniczenie w słownych utarczkach. - 2 pkt. każdorazowo
1. Zniszczenie lub próba zniszczenia mienia szkolnego lub osobistego innych uczniów.

2. Przywłaszczenie jakiegokolwiek przedmiotu stanowiącego cudzą własność

- 10 pkt.

- 30 pkt.

każdorazowo

każdorazowo

IV. DBAŁOŚĆ O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH
PUNKTY DODATNIE PUNKTY UJEMNE
Zachowanie (postawa ucznia) Ilość punktów Sposób przyznawania pkt. Zachowanie (postawa ucznia) Ilość punktów Sposób przyznawania pkt.
A. Za udzielenie pomocy w sytuacjach losowych 1- 5

pkt.

każdorazowo 1. Palenie papierosów.

2. Picie alkoholu lub używanie środków odurzających

- 30 pkt.

- 50 pkt.

każdorazowo

każdorazowo

1. Stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego i innych w czasie lekcji, przerw, wycieczek -10 pkt. każdorazowo
V. AKTYWNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ NA RZECZ GRUPY, KLASY, SZKOŁY
PUNKTY DODATNIE PUNKTY UJEMNE
Zachowanie (postawa ucznia) Ilość punktów Sposób przyznawania pkt. Zachowanie (postawa ucznia) Ilość punktów Sposób przyznawania pkt.
A. Uczeń rzetelnie wywiązuje się z pracy w samorządzie klasowym. 5 pkt. 1 raz w semestrze 1. Uczeń wykorzystuje funkcje w samorządzie klasowym, szkolnym, by zwalniać się z lekcji bez rzeczywistej przyczyny. - 2 pkt. każdorazowo
B. Uczeń rzetelnie wywiązuje się z pracy w samorządzie szkolnym. 5-15 pkt. 1 raz w semestrze
C. Uczeń pracując w samorządzie klasowym, szkolnym poświęca swój czas wolny:

- pozostaje po lekcjach,

- wspomaga organizowanie imprez szkolnych po zajęciach lekcyjnych.

10 pkt. każdorazowo na podstawie wpisu opiekuna samorządu
D. Uczeń troszczy się o los ludzi potrzebujących pomocy:

- bierze udział w akcjach charytatywnych prowadzonych na terenie szkoły,

- udział w akcjach ekologicznych

5 pkt. każdorazowo
D. Uczeń wykorzystuje swoja wiedzę, umiejętności i zdolności :

- systematycznie uczestniczy w zajęciach kół zainteresowań,

- uczestniczy w olimpiadach,

- uczestniczy w konkursach przedmiotowych,

- uczestniczy w innych konkursach niż przedmiot.

- uczestniczy w zawodach sportowych,

- publikuje swoje prace w gazetce szkolnej, WWW.

E. Za zdobyte:

- wyróżnienie,

- tytuł laureata

F. Za reprezentowanie szkoły na zewnątrz - udokumentowane

10 pkt.

10 pkt.

10 pkt.

10pkt.

10 pkt.

5 pkt.

20 pkt.

50 pkt.

5 pkt.

1 raz w semestrze

każdorazowo

każdorazowo

każdorazowo

każdorazowo

każdorazowo

każdorazowo

każdorazowo

każdorazowo

NAGANA DYREKTORA SZKOŁYOCENA NAGANNA – uczeń nie podlega w/w kryterium

NAGANA WYCHOWAWCY KLASY – OCENA NIŻEJ, NIŻ WYNIKA Z PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW

Ocena – ilość pkt.

wzorowe 200 pkt. i więcej

bardzo dobre 161 - 199

dobre 111 - 160

poprawne 70 - 110

nieodpowiednie 1 - 69

naganne 0 i poniżej

Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie własnych obserwacji zachowania, postaw ucznia i jego postępów w tym zakresie oraz:

a) opinii ( spostrzeżeń) innych nauczycieli i pracowników szkoły o uczniu,

b) opinii uczniów danej klasy,

c) opinii ocenianego ucznia.

Wychowawca klasy przedstawia nauczycielom uczącym w danej klasie propozycje ocen zachowania, które nauczyciele akceptują lub wnoszą własne propozycje z uzasadnieniem.

Wychowawca przedstawia na godzinie wychowawczej propozycje ocen zachowania uczniom danej klasy, którzy wnoszą swoje uwagi ( uczeń ją akceptuje lub uzasadnia, zgodnie z regulaminem oceniania, dlaczego nie zgadza się z oceną).

Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy.