Usprawiedliwienia nieobecności

Obowiązek szkolny lub obowiązek nauki to obowiązek uczęszczania na wszystkie obowiązkowe zajęcia w wybranej przez siebie szkole.

Obowiązują jednakowe zasady usprawiedliwiania nieobecności dla liceum, gimnazjum oraz szkoły podstawowej.

Postanowienia wstępne:

 1. Na początku roku szkolnego uczeń zakłada zeszyt usprawiedliwień, w którym na pierwszej stronie znajdują się: imię i nazwisko ucznia, klasa, rok szkolny, pieczątka szkoły, podpisy rodziców i wychowawcy, telefoniczny kontakt do domu i rodziców.
 2. Każda strona zeszytu otrzymuje kolejny numer, a uczeń jest osobiście odpowiedzialny za terminowe rozliczanie swoich nieobecności na podstawie wpisów dokonanych przez rodziców.
 3. Zeszyt usprawiedliwień jest jedynym dokumentem, na podstawie którego wychowawca może usprawiedliwić nieobecności ucznia w szkole.
  Usprawiedliwienia nieobecności uczniów na luźnych kartkach papieru nie będą honorowane przez nauczycieli (zaświadczenia lekarskie należy wkleić do zeszytu, z wyjątkiem zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na semestr lub rok szkolny, które uczeń przekazuje dyrektorowi szkoły).
 4. W przypadku zgubienia zeszytu usprawiedliwień, należy założyć nowy i przedstawić do podpisu wychowawcy, który odnotuje w nim dotychczas opuszczone przez ucznia godziny.
 5. Rodzice zobowiązani są do systematycznej kontroli frekwencji swoich dzieci poprzez własnoręczny podpis umieszczany pod każdym usprawiedliwieniem w zeszycie usprawiedliwień.
 6. Spóźnienie na lekcję powyżej 15 min – traktowane jest jak godzina nieobecna i powinno być usprawiedliwione jak każda inna nieobecna godzina.

Usprawiedliwianie nieobecności:

 1. Uczeń jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności na pierwszej godzinie wychowawczej lub spotkaniu z wychowawcą, po ustaniu nieobecności, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.. W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwione.
 2. Wyjaśnienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej w następnym dniu.
 3. Ucznia może zwolnić z zajęć szkolnych (w danym dniu) tylko wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności, dyrektor szkoły lub dyżurny nauczyciel. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnego zwolnienia od rodziców lub po uzyskaniu telefonicznej zgody od rodziców ucznia.
 4. Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny WF, musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym wypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obowiązkiem obecności ucznia na sali.
 5. O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.
 6. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, a odbywają się one pomiędzy innymi zajęciami szkolnymi, przebywają w tym czasie w sali multimedialnej lub innej wydzielonej Sali.

Działania mające na celu poprawę frekwencji na zajęciach lekcyjnych

Wychowawca:

 • systematycznie egzekwuje usprawiedliwienia od ucznia w ciągu 14 dni od zaistniałej nieobecności,
 • na bieżąco informuje rodziców o problemach z absencją ucznia,
 • rozlicza frekwencję miesięczną do 14 dnia następnego miesiąca.

Nauczyciel uczący:

 • sprawdza obecność na przedmiocie na początku każdej lekcji,
 • na bieżąco informuje wychowawcę o częstej absencji