Zasady oceniania

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca przedziały punktowe (środkowe kolumny) potrzebne do uzyskania wybranej oceny w zależności od maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia (lewa kolumna).

Tabela dostępna również w postaci pliku graficznego:
Zasady oceniania

Zdobyty procent ⇒35%48%Ocena: 249%65%Ocena: 366%82%Ocena: 483%95%Ocena: 596%100%Ocena: 6
Max punktów do zdobycia ⇓ dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący
5 1,75 2,4 2 2,45 3,25 3 3,3 4,1 4 4,15 4,65 5 4,8 5 6
6 2,1 2,88 2 2,94 3,9 3 3,96 4,92 4 4,98 5,58 5 5,76 6 6
7 2,45 3,36 2 3,43 4,55 3 4,62 5,74 4 5,8] 6,51 5 6,72 7 6
8 2,8 3,84 2 3,92 5,2 3 5,28 6,56 4 6,64 7,44 5 7,68 8 6
9 3,15 4,32 2 4,41 5,85 3 5,94 7,38 4 7,47 8,37 5 8,64 9 6
10 3,5 4,8 2 4,9 6,5 3 6,6 8,2 4 8,3 9,3 5 9,6 10 6
11 3,85 5,28 2 5,39 7,15 3 7,26 9,02 4 9,13 10,23 5 10,56 11 6
12 4,2 5,76 2 5,88 7,8 3 7,92 9,84 4 9,96 11,16 5 11,52 12 6
13 4,55 6,24 2 6,37 8,45 3 8,58 10,66 4 10,79 12,09 5 12,48 13 6
14 4,9 6,72 2 6,86 9,1 3 9,24 11,48 4 11,62 13,02 5 13,44 14 6
15 5,25 7,2 2 7,35 9,75 3 9,9 12,3 4 12,45 13,95 5 14,4 15 6
16 5,6 7,68 2 7,84 10,4 3 10,56 13,12 4 13,28 14,88 5 15,36 16 6
17 5,95 8,16 2 8,33 11,05 3 11,22 13,94 4 14,11 15,81 5 16,32 17 6
18 6,3 8,64 2 8,82 11,7 3 11,88 14,76 4 14,94 16,74 5 17,28 18 6
19 6,65 9,12 2 9,31 12,35 3 12,54 15,58 4 15,77 17,67 5 18,24 19 6
20 7 9,6 2 9,8 13 3 13,2 16,4 4 16,6 18,6 5 19,2 20 6
21 7,35 10,08 2 10,3 13,65 3 13,86 17,22 4 17,43 19,53 5 20,16 21 6
22 7,7 10,56 2 10,8 14,3 3 14,52 18,04 4 18,26 20,46 5 21,12 22 6
23 8,05 11,04 2 11,3 14,95 3 15,18 18,86 4 19,09 21,39 5 22,08 23 6
24 8,4 11,52 2 11,8 15,6 3 15,84 19,68 4 19,92 22,32 5 23,04 24 6
25 8,75 12 2 12,3 16,25 3 16,5 20,5 4 20,75 23,25 5 24 25 6
26 9,1 12,48 2 12,7 16,9 3 17,16 21,32 4 21,58 24,18 5 24,96 26 6
27 9,45 12,96 2 13,2 17,55 3 17,82 22,14 4 22,41 25,11 5 25,92 27 6
28 9,8 13,44 2 13,7 18,2 3 18,48 22,96 4 23,24 26,04 5 26,88 28 6
29 10,15 13,92 2 14,2 18,85 3 19,14 23,78 4 24,07 26,97 5 27,84 29 6
30 10,5 14,4 2 14,7 19,5 3 19,8 24,6 4 24,9 27,9 5 28,8 30 6
31 10,85 14,88 2 15,2 20,15 3 20,46 25,42 4 25,73 28,83 5 29,76 31 6
32 11,2 15,36 2 15,7 20,8 3 21,12 26,24 4 26,56 29,76 5 30,72 32 6
33 11,55 15,84 2 16,2 21,45 3 21,78 27,06 4 27,39 30,69 5 31,68 33 6
34 11,9 16,32 2 16,7 22,1 3 22,44 27,88 4 28,22 31,62 5 32,64 34 6
35 12,25 16,8 2 17,2 22,75 3 23,1 28,7 4 29,05 32,55 5 33,6 35 6
36 12,6 17,28 2 17,6 23,4 3 23,76 29,52 4 29,88 33,48 5 34,56 36 6
37 12,95 17,76 2 18,1 24,05 3 24,42 30,34 4 30,71 34,41 5 35,52 37 6
38 13,3 18,24 2 18,6 24,7 3 25,08 31,16 4 31,54 35,34 5 36,48 38 6
39 13,65 18,72 2 19,1 25,35 3 25,74 31,98 4 32,37 36,27 5 37,44 39 6
40 14 19,2 2 19,6 26 3 26,4 32,8 4 33,2 37,2 5 38,4 40 6
41 14,35 19,68 2 20,1 26,65 3 27,06 33,62 4 34,03 38,13 5 39,36 41 6
42 14,7 20,16 2 20,6 27,3 3 27,72 34,44 4 34,86 39,06 5 40,32 42 6
43 15,05 20,64 2 21,1 27,95 3 28,38 35,26 4 35,69 39,99 5 41,28 43 6
44 15,4 21,12 2 21,6 28,6 3 29,04 36,08 4 36,52 40,92 5 42,24 44 6
45 15,75 21,6 2 22,1 29,25 3 29,7 36,9 4 37,35 41,85 5 43,2 45 6
46 16,1 22,08 2 22,5 29,9 3 30,36 37,72 4 38,18 42,78 5 44,16 46 6
47 16,45 22,56 2 23 30,55 3 31,02 38,54 4 39,01 43,71 5 45,12 47 6
48 16,8 23,04 2 23,5 31,2 3 31,68 39,36 4 39,84 44,64 5 46,08 48 6
49 17,15 23,52 2 24 31,85 3 32,34 40,18 4 40,67 45,57 5 47,04 49 6
50 17,5 24 2 24,5 32,5 3 33 41 4 41,5 46,5 5 48 50 6

 

Załącznik do Statutu I Liceum
Społecznego Fundacji LOGOS

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

§ 1
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących , śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
5) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

6. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z wydanymi przepisami w tym zakresie.

§ 2

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów ) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów ) o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.

§ 3
1.Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów ) oraz zapisywane w dzienniku lekcyjnym długopisem.

3. W szkole stosowana jest ocena kształtująca. Nauczyciel w zakresie oceny kształtującej powinien ustnie , a w przypadku prac klasowych pisemnie, informować ucznia o tym, co zrobił dobrze, co
i w jaki sposób powinien jeszcze poprawić oraz jak ma dalej pracować. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji.

4. Rodzicom (prawnym opiekunom), na ich prośbę, pisemne prace oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu przez nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę klasy, w czasie „drzwi otwartych” w szkole.

5. Na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

6. Rodzice będą powiadamiani o osiągnięciach ich dzieci na zebraniach w ramach „ drzwi otwartych”, które odbywać się będą co dwa miesiące.

7. Oceny są zapisywane w dzienniku internetowym, dostępne dla rodziców ( prawnych
opiekunów) po podaniu indywidualnego hasła dostępu. Dziennik internetowy prowadzony jest
przez wychowawców klas.

§ 4
1. Nauczyciele są zobowiązani dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) na podstawie opinii publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej;
2) nieposiadającego opinii wymienionej w ust.1 pkt.1, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych;
3) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

§ 5
1.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania
przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza , na czas określony w tej opinii.

2.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na
podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez
lekarza, na czas określony w tej opinii.
3.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 2 uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „ zwolniona”.

§ 6
1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z tych zajęć oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania .

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w miesiącu styczniu, według skali, o której mowa w § 9 ust. 1 i § 13 ust. 2.

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 9 ust. 1 i § 13 ust. 2.

5. Na klasyfikację końcową, którą dokonuje się w klasie programowo najwyższej w szkole składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej, oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej
§ 7

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne , a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

4. Przewidywane śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, a roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
1) Przewidywana ocena może ulec zmianie, może zostać podwyższona lub obniżona,
z zastrzeżeniem ust. 4 pkt.2
2) Nie można obniżyć oceny pozytywnej do negatywnej.

5. Ostateczne śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych i ocena zachowania są wystawiane
najpóźniej na jeden dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

§ 8
1. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodziców
(prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych , a wychowawca klasy na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem
rady pedagogicznej informuje ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanej
rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania .

2. Informacje określone w ust.1 przekazywane są uczniom przez nauczycieli w trakcie zajęć edukacyjnych a rodzicom / prawnym opiekunom w formie pisemnej, na drukach szkolnych.

§ 9
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1
pkt.1-5.

3. Negatywna oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 6.

4. Oceny bieżące ustala się według skali określonej w ust. 1. W ocenach bieżących dopuszcza się
stosowanie plusów (+) i minusów (-).

5. W przypadku prac pisemnych ustala się następujące progi zaliczeniowe:
1) 35% - 48% ocena dopuszczająca
2) maksymalnie 65% - ocena dostateczna
3) maksymalnie 82% - ocena dobra
4) maksymalnie 95% - ocena bardzo dobra
5) maksymalnie 100% - ocena celująca

6. Końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz końcowa ocena klasyfikacyjna
zachowania są wyrażone według skali określonej w ust.1. oraz §13 ust.2.

§ 10

1.W szkole stosowane są różne formy sprawdzania osiągnięć uczniów:
1) jednogodzinne i dłuższe prace kontrolne ( prace klasowe lub sprawdziany) z określonego działu/ działów;
2) próbne egzaminy zewnętrzne;
3) prace kontrolne z materiału powtórkowego do egzaminu;
4) kartkówki z przedmiotów egzaminacyjnych;
5) prace domowe;
6) referaty;
7) prezentacje;
8) projekty;
9) odpowiedzi ustne;
10) ćwiczenia;
11) aktywność na lekcji;

2. Wyboru form i ich liczby dokonują nauczyciele indywidualnie, uwzględniając specyfikę
przedmiotu i oddziału.

3. Nauczyciel ma prawo wybrać inną formę sprawdzania osiągnięć uczniów niż wymienione
w ust.1.

4. Minimalna liczba ocen cząstkowych w okresie wynosi 3 ( trzy).

5. W ciągu tygodnia mogą odbyć się nie więcej niż trzy prace kontrolne ( prace klasowe /
sprawdziany) przy zachowaniu zasady – jedna forma pisemna w ciągu dnia oraz
1) zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem;
2) z podanym zakresem materiału;
3) wpisane do dziennika lekcyjnego;
4) powinny być poprzedzone lekcją utrwalającą.

6. Obecność ucznia na zapowiedzianej pracy kontrolnej ( pracy klasowej/ sprawdzianie) jest obowiązkowa.
1) Jeżeli uczeń nie przystąpił do pisania pracy kontrolnej, i nie usprawiedliwił nieobecności
zwolnieniem lekarskim, w miejsce brakującej oceny nauczyciel wpisuje 0 „zero”. Ilość
niepisanych prac wpływa na średnią ocen z prac kontrolnych.
2) Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie mógł uczestniczyć w pracy kontrolnej, ma
obowiązek zaliczyć ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem, w tym przypadku
nauczyciel wpisuje w miejsce brakującej oceny ocenę, jaką uczeń otrzymał z pracy
kontrolnej.
3) Jeżeli uczeń nie mógł uczestniczyć w pracy kontrolnej z powodu reprezentowania szkoły na zewnątrz, ma obowiązek zaliczyć ją w terminie wskazanym przez nauczyciela, w tym przypadku nauczyciel wpisuje miejsce brakującej oceny ocenę, jaką uczeń otrzymał z pracy kontrolnej.

7. Zwolnienie lekarskie, o którym mowa w ust.6 pkt.1, należy niezwłocznie, po powrocie do szkoły, okazać wychowawcy klasy, a w przypadku jego nieobecności dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły.

8. W przypadku zmiany terminu pracy kontrolnej na prośbę uczniów nie obowiązuje zachowanie zasady określonej w pkt. 5.

9. Kartkówka obejmuje zakres materiału z trzech ostatnich lekcji lub przeczytanej lektury
(w przypadku języka polskiego) i trwa nie dłużej niż 20 minut.
1) Nie można zrobić kartkówki w terminie pracy kontrolnej wpisanej do dziennika lekcyjnego
2) Kartkówka może być niezapowiedziana
3) Liczba kartkówek, które mogą się odbyć w danym dniu i tygodniu nie jest ograniczona,
z zastrzeżeniem pkt.1

10. Próba użycia urządzeń telekomunikacyjnych, w tym telefonu komórkowego, podczas pracy
kontrolnej lub kartkówki skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

11. Ustala się, że:
1) pisemne prace powinny być oddane uczniom w ciągu dwóch tygodni,
2) po upływie dwóch tygodni prace powinny być oddane, ale oceny wpisane do dziennika za
zgodą ucznia,
3) oceny z prac kontrolnych wpisywane są do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym,
z kartkówek kolorem zielonym.

12.Termin oddania pisemnych prac określony w ust.11 pkt.1 ulega wydłużeniu w przypadku
nieobecności nauczyciela z powodu jego choroby lub udziału w szkoleniu.

13. Klasyfikacyjna ocena śródroczna i roczna z danego przedmiotu nie stanowi średniej ocen cząstkowych.

§ 11

1. Ocena z zajęć edukacyjnych obejmuje:
1) zakres wiadomości i umiejętności,
2) rozumienie materiału naukowego,
3) umiejętności stosowania wiedzy,
4) kulturę przekazywania wiadomości.
2. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni :
1) stopień celujący otrzymuje uczeń , który :
a) uzyskał przewagę ocen celujących w bieżącym ocenianiu,
b) posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu
w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy , proponuje
rozwiązania nietypowe , rozwiązuje także zadania wykraczające poza program
nauczania tej klasy,
d) używa poprawnego języka, swobodnie posługuje się terminologią naukową
lub uczeń , który został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureatem/ finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń , który :
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania ,
c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach i osiągnął podstawę programową .
d) używa poprawnego języka, sprawnie posługuje się terminologią naukową.

3) stopień dobry otrzymuje uczeń , który :
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie , ale opanował je na poziomie przekraczającym podstawę programową
b) poprawnie stosuje wiadomości , rozwiązuje ( wykonuje ) samodzielnie typowe zadania
teoretycznie lub praktycznie,
c) stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowany przez nauczyciela,
d) popełnia nieliczne błędy stylistyczne

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń ,który :
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej
b) rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności
c) przy pomocy nauczyciela stosuje wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych
d) popełnia nieliczne błędy stylistyczne, używa języka potocznego

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń , który :
a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej , wiadomości tylko konieczne, luźno zestawione,
b) rozwiązuje ( wykonuje ) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu
trudności
c) stosuje wiedzę tylko w sytuacjach typowych z pomocą nauczyciela,
d) popełnia liczne błędy językowe, ma trudności w formułowaniu myśli.

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń , który :
a) nie opanował wiadomości , nie osiągnął podstawy programowej ,a braki
w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu ,
b) nie jest w stanie rozwiązać ( wykonać ) zadań o niewielkim (elementarnym ) stopniu trudności,
c) wykazał się brakiem umiejętności stosowania wiedzy,
d) popełnia liczne błędy językowe, ma duże trudności w formułowaniu myśli.

3. Przy wystawianiu ocen bierze się pod uwagę systematyczność pracy ucznia.

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 12

1. Zasady poprawiania wyników niekorzystnych.
1) Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę negatywną otrzymaną z pracy kontrolnej w ciągu
dwóch tygodni od momentu jej otrzymania , oceny pozytywne mogą być poprawiane na prośbę
ucznia:
a) przy ocenie negatywnej z języka polskiego, matematyki, języków obcych istnieje możliwość dwukrotnego poprawienia oceny ; z innych przedmiotów uczeń ocenę negatywną może poprawić tylko raz,
b) oceny pozytywne uczeń może poprawiać jeden raz,
c) poprawa pracy musi być w tej samej formie co praca kontrolna,
d) z poprawianej pracy ocenę wstawia się do dziennika .
3. Uczniowie, którzy z powodu choroby byli nieobecni na pisemnej pracy kontrolnej, mają obowiązek zaliczyć te pracę w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły .
4. Ocen z odpowiedzi ustnych , kartkówek, prac domowych nie poprawia się.

§ 13

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe
obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe
2) bardzo dobre
3) dobre
4) poprawne
5) nieodpowiednie
6) naganne
ustaloną na podstawie regulaminu oceniania zachowania ( załącznik nr 1)

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
§ 14
1.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienia braków poprzez:
1) pomoc w rozplanowaniu prac, które uczeń musi wykonać,
2) danie wskazówek i ewentualnie zaproponowanie materiałów dydaktycznych,
3) w uzasadnionych przypadkach ( długotrwała choroba, sytuacje losowe) zorganizowanie
dodatkowych zajęć.

§ 15

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych ,jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który:
1) realizuje indywidualny tok nauki,
2) spełnia obowiązek nauki poza szkołą,
3) przechodzi ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły innego typu.

5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

6.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

7.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
1) forma pisemna trwa od 60 min. do 90 min.
2) forma ustna – do 20 min.

8.Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia , o którym mowa w ust.2, 3, i 4 pkt.1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt. 2 przeprowadza komisja.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

11.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt.2, oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

12. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia.

13.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający :
1) nazwę zajęć edukacyjnych, których był przeprowadzony egzamin,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania egzaminacyjne,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z zastrzeżeniem §16 ust.1.

§ 16

1. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §17 ust.8.

2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem §18 ust.1.

§ 17

1.Uczeń , który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych
albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z
tych zajęć.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład
wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

3.Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 może być zwolniony z udziału komisji na własną
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor
szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne.

4.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej , z wyjątkiem egzaminu
z informatyki oraz wychowania fizycznego , z których egzamin powinien mieć przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
1) czas trwania części pisemnej – do 60 min.
2) część ustna – do 20 min.

5. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, których był przeprowadzony egzamin,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3) termin egzaminu poprawkowego,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania egzaminacyjne,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

6. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen ucznia.

7.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich .

8.Rada Pedagogiczna , uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te
zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 18

1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnie.
1) forma pisemna trwa nie dłużej niż 60 min,
2) forma ustna trwa nie dłużej niż 20 min.

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

6. W skład komisji, której mowa w ust.2 pkt.1 wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

7.Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2, może być zwolniony z udziału komisji na własną
prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor
szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne.

8. W skład komisji, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący
komisji,
2) wychowawca oddziału,
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego

9. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

10. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, których był przeprowadzony sprawdzian,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania sprawdzające,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

11.Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

12. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 8 sporządza się protokół, zawierający:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
2) termin posiedzenia komisji,
3) imię i nazwisko ucznia,
4) wynik głosowania
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem
Protokoły, o których mowa w ust. 10 i11, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

13.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

§ 19

1.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem §17 ust.8.

2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza odpowiednio klasę.

3.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust.1 i 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

§ 20

1.Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej
i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych.

2.Uczeń kończy szkołę wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen,
o której mowa w ust. 1,2 wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

§ 21

Ocenianie wewnątrzszkolne wchodzi w życie z dniem 01 września 2019r.