Zasady rekrutacji do klasy I liceum

ZASADY  NABORU   DO  KLASY  I  Liceum Społecznego Fundacji „LOGOS”

                                            na rok szkolny 2020/2021

Link do podania: podanie

 Dyrektor I Liceum Społecznego Fundacji „LOGOS” ustalił następujące  warunki naboru na rok szkolny 2020/2021

1.Nabór odbywa się na podstawie:

a) przeliczonych na punkty ocen z przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – maksymalna liczba punktów  180 pkt.

 • język polski
 • język angielski
 • język niemiecki
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia

Za oceny wyrażone w stopniach przyznaje się punkty:

- celujący                    -   20 punktów

- bardzo dobry           -  17 punktów

- dobry                         -  14 punktów

- dostateczny              -     8 punktów

- dopuszczający          -     2 punkty

b)  uzyskanych punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty – 0,35 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie z:

 • języka polskiego
 • matematyki

i  0,3 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie z:

 • języka obcego nowożytnego

maksymalna ilość punktów  - 100 pkt.

2. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły       podstawowej, w tym:

 • udokumentowany udział w konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim – 10 pkt.
 • udokumentowany udział w konkursach artystycznych i sportowych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim – 5 pkt.

3. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz     środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się   5  punktów.

 •  O przyjęciu do Liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata.
 •  O liczbie uczniów przyjętych  do klasy pierwszej decyduje Dyrektor Liceum.
 • Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, organizowanych przez  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub olimpiad organizowanych przez MEN, przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego i płacą czesne w wysokości 50%  ustalonej kwoty czesnego.
 •  Szkoła nie przyjmuje kandydatów z oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

  Terminy naboru:

 •  składanie podań -  od  11 maja 2020r. do 26 czerwca 2020r. do    godz. 15.00 podanie można przesłać na adres : dyrektor@logos.swinoujscie.pl
 • uzupełnienie przez kandydata podania oryginałem lub  kserokopią  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej     do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00
 • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 3 do 5 sierpnia do godz. 15.00
 • ogłoszenie wyników rekrutacji 7 sierpnia 2020r.   godz. 13.00
 • potwierdzenie przez rodzica / prawnego opiekuna  woli podjęcia nauki      przez kandydata umieszczonego na liście przyjętych do szkołydo 14  sierpnia  2020r. do godz. 15.00  -  złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu  ósmoklasisty,  o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum.

Dodatkowa rekrutacja ( w przypadku wolnych miejsc) od 24 sierpnia 2020r.

Czesne płatne od września do czerwca każdego roku szkolnego.

Wpisowe do Liceum  - 350 zł – wpłata na konto Fundacji do 21 sierpnia  2020r.