Zasady rekrutacji do klasy I gimnazjum

ZASADY  NABORU  DO  Gimnazjum Fundacji „LOGOS” na rok szkolny 2017/2018.

Dyrektor Gimnazjum Fundacji „LOGOS” ustalił następujące  warunki rekrutacji
na rok szkolny 2017/2018

Do klasy II, III  przyjmujemy uczniów na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

O przyjęciu ucznia do szkoły  decyduje  Dyrektor Gimnazjum .

Szkoła nie przyjmuje uczniów  z oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

Terminy naboru:

Do 28 czerwca 2017r.  - złożenie przez rodziców / prawnych opiekunów wnioskuo przyjęcie dziecka wraz ze świadectwem promocyjnym  i zaświadczeniem o wynikach sprawdzianu ( po szkole podstawowej) oraz posiadanych orzeczeń lub opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej        ( oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem)
 
Wpisowe do Gimnazjum   - 350 zł – wpłata na konto Fundacji do końca lipca 2017r.