Zasady rekrutacji do klasy I liceum

ZASADY  NABORU  DO  KLASY  I    Liceum Społecznego Fundacji „LOGOS”
                                            na rok szkolny 2021/2022

(Druk podania jest tu podanie )

Dyrektor Liceum Społecznego Fundacji „LOGOS” ustalił następujące  warunki naboru na rok szkolny 2021/2022
1.Nabór  odbywa się na podstawie:

a) przeliczonych na punkty ocen z  przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 • język polski
 • język angielski
 • język niemiecki
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia

Za oceny wyrażone w stopniach przyznaje się punkty:
- celujący                    -   18 punktów
- bardzo dobry           -   17 punktów
- dobry                        -   14 punktów
- dostateczny              -    8 punktów
- dopuszczający          -    2 punkty

b)  uzyskanych punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty – 0,35 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • 0,3 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie
  języka obcego nowożytnego

 

2. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym:

 • udokumentowany udział w konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim – 10 pkt.
 • udokumentowany udział w konkursach artystycznych i sportowych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim – 5 pkt.

3. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje sie 5 punktów.

  • O przyjęciu do Liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata. 
  • O liczbie uczniów przyjętych  do klasy pierwszej decyduje Dyrektor Liceum.
  • Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, organizowanych przez  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub olimpiad organizowanych przez MEiN, przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego i płacą czesne w wysokości 50%  ustalonej kwoty czesnego.
  • Szkoła nie przyjmuje kandydatów z oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania. 

Terminy naboru:

 • składanie podań  -  od  01 kwietnia 2021r. do 21 czerwca 2021r. do   godz. 15.00 podanie można przesłać na adres : dyrektor@logos.swinoujscie.pl  (druk podania  podanie )
 • uzupełnienie  przez kandydata podania oryginałem lub  kserokopią  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczonych przez dyrektora szkoły, które kandydat ukończył -   do 12  lipca 2021r. do godz. 15.00     
 • ogłoszenie wyników rekrutacji  –  14 lipca 2021r.  godz. 13.00 
 • potwierdzenie  przez rodzica / prawnego opiekuna  woli podjęcia nauki przez kandydata umieszczonego na liście przyjętych do szkoły -  do 23 lipca 2021r. do godz. 15.00  -  złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu  ósmoklasisty,  o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum.

 

Dodatkowa rekrutacja ( w przypadku wolnych miejsc) od  23 sierpnia 2021r. 

Czesne płatne od września do czerwca każdego roku szkolnego. 

Wpisowe do Liceum  - 500 zł – wpłata na konto Fundacji do 20 sierpnia 2021r.