Zasady rekrutacji do klasy I liceum (po gimnazjum)

ZASADY  NABORU   DO  KLASY  I  Liceum Społecznego Fundacji „LOGOS”

                                      na rok szkolny 2019/2020  - po  gimnazjum

Wypełniony druk podania tutaj można wysłać mailem na adres :

dyrektor@ logos.swinoujscie pl ( w tytule - rekrutacja)

 Dyrektor I Liceum Społecznego Fundacji „LOGOS” ustalił następujące  warunki naboru na rok szkolny 2019/2020

Nabór  odbywa się na podstawie:

 1. przeliczonych na punkty ocen z przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum – maksymalna liczba punktów  160 pkt.
 • język polski
 • język angielski lub język niemiecki
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia

Za oceny wyrażone w stopniach przyznaje się punkty:

- celujący                    -   20 punktów

- bardzo dobry           -   17 punktów

- dobry                         -   14 punktów

- dostateczny              -     8 punktów

- dopuszczający          -     2 punkty

 

 1. b)  uzyskanych punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego – 0,2 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
 • języka polskiego
 • historii i wiedzy o społeczeństwie
 • matematyki
 • przedmiotów przyrodniczych
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

maksymalna liczba punktów  - 100 pkt.

 Za  świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje sie 10 punktów.

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:

 • udokumentowany udział w konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim – 10 pkt.
 • udokumentowany udział w konkursach artystycznych i sportowych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim –          5 pkt.

 Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,

w szczególności w formie wolontariatu przyznaje sie 5 punków.

 O przyjęciu do Liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata.

 O liczbie uczniów przyjętych  do klasy pierwszej decyduje Dyrektor Liceum.

  • Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, organizowanych przez  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub olimpiad organizowanych przez MEN, przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego i płacą czesne w wysokości 50%  ustalonej kwoty czesnego.
  •  Szkoła nie przyjmuje kandydatów z oceną naganną lub nieodpowiednią   z zachowania.

 Terminy naboru:

 • składanie podań -  od  18  marca do 18  czerwca 2019r. do godz. 15.00
 •  uzupełnienie przez kandydata podania oryginałem lub  kserokopią  świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego , poświadczonych przez dyrektora gimnazjum , które kandydat ukończył – do 25 czerwca 2019r. do godz. 15.00    oraz  dwie aktualne fotografie ( podpisane na odwrocie)
 •  ogłoszenie wyników rekrutacji 2 lipca 2019r.   13.00
 •   potwierdzenie przez rodzica / prawnego opiekuna  woli podjęcia nauki      przez kandydata umieszczonego na liście przyjętych do szkołydo 5  lipca 2019r.do godz. 15.00  -  złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum   i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego , o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum.

Dodatkowa rekrutacja ( w przypadku wolnych miejsc) od 8 lipca 2019r.

Czesne płatne od września do czerwca każdego roku szkolnego.

Wpisowe do Liceum  - 350 zł – wpłata na konto Fundacji do końca lipca 2019r