Zasady rekrutacji do klasy I liceum

OFERTA EDUKACYJNA

 W  Liceum, na każdym poziomie nauczania prowadzone są klasy z podziałem na grupy:

*  grupa politechniczna,

*  grupa biologiczno-chemiczna,

*  grupa humanistyczno - prawna.

Uczeń ma możliwość dowolnego wyboru od 2 do 3 przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym w każdej w/w grupie  ( biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski,  język angielski, język niemiecki, matematyka, wiedza o społeczeństwie).

Proponujemy zajęcia dodatkowe :

- koła przedmiotowe,

- przygotowanie do konkursów, olimpiad,

- chór szkolny

- zajęcia sportowe.

Przygotowujemy uczniów do egzaminów z języka angielskiego KET, PET, FCE.

ZASADY  NABORU  DO  KLASY  I  Liceum Społecznego Fundacji „LOGOS” na rok szkolny 2018/2019

Tu jest podanie

 Dyrektor I Liceum Społecznego Fundacji „LOGOS” ustalił następujące  warunki rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

a)przeliczonych na punkty ocen z niżej wymienionych  na świadectwie ukończenia gimnazjum zajęć edukacyjnych:

 • język polski,
 • język angielski lub język niemiecki,
 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,

zgodnie z zasadą:

- celujący                    - 18 punktów
- bardzo dobry           - 17 punktów
- dobry                         - 14 punktów
- dostateczny              -   8 punktów
- dopuszczający          -   2  punkty

b) przeliczonych na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:

- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie
- matematyki
- przedmiotów przyrodniczych
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
mnoży się przez 0,2.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 10 punktów.

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:

 • udokumentowany udział w konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim – 10 pkt.
 • udokumentowany udział w konkursach artystycznych i sportowych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim – 5 pkt.

 Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 5 punktów.

O przyjęciu do Liceum  decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata.

 O  liczbie uczniów przyjętych  do klasy pierwszej decyduje Dyrektor Liceum.

  • Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, organizowanych przez Kuratora Oświaty w Szczecinie lub olimpiad organizowanych przez MEN, przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego i płacą czesne w wysokości 50%  ustalonej kwoty czesnego.
  • Szkoła nie przyjmuje kandydatów z oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

Terminy naboru:

 • składanie podań -   do  19 czerwca 2018r.
 • uzupełnienie przez kandydata podania kserokopią świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył – do 26 czerwca 2018r. do godz. 15.00 oraz dwie aktualne fotografie ( podpisane na odwrocie)
 • ogłoszenie wyników rekrutacji 29 czerwca 2018r.  godz. 13.00
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęciu do liceum - do 6 lipca 2018 - do godz.15.00

Dodatkowa rekrutacja  od 8 lipca 2018r.
 Wpisowe do Liceum  - 350 zł – wpłata na konto Fundacji do końca lipca 2018r.