Zasady rekrutacji do klasy I liceum

ZASADY  NABORU  DO  KLASY  I   Liceum Społecznego Fundacji „LOGOS”
                                            na rok szkolny 2023/2024

(Druk wniosku jest tutaj)

Dyrektor Liceum Społecznego Fundacji „LOGOS” ustalił następujące  warunki naboru na rok szkolny 2023/2024

1. Nabór odbywa się na podstawie:

a) przeliczonych na punkty ocen z  przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 • język polski
 • język angielski
 • język niemiecki
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia

Za oceny wyrażone w stopniach przyznaje się punkty:
- celujący                    -   18 punktów
- bardzo dobry           -   17 punktów
- dobry                        -   14 punktów
- dostateczny              -    8 punktów
- dopuszczający          -    2 punkty

b)  uzyskanych punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty – 0,35 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • 0,3 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie
  języka obcego nowożytnego

2. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym:

 • udokumentowany udział w konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim – 10 pkt.
 • udokumentowany udział w konkursach artystycznych i sportowych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim – 5 pkt.

3. Za świadectwo z wyróżnieniem – 10 pkt.

4. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje sie 5 punktów.

  • O przyjęciu do Liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata. 
  • O liczbie uczniów przyjętych  do klasy pierwszej decyduje Dyrektor Liceum.
  • Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, organizowanych przez  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub olimpiad organizowanych przez MEiN, przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego i płacą czesne w wysokości 50%  ustalonej kwoty czesnego.
  • Szkoła nie przyjmuje kandydatów z oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania. 

Terminy naboru:

 • uzupełnienie  wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty -  do 10  lipca 2023r. do godz. 15.00     
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do liceum (tablica ogłoszeń w szkole - 1 piętro)   –   14 lipca 2023r.  godz. 13.00 
 • potwierdzenie  przez rodzica / prawnego opiekuna  woli podjęcia nauki przez kandydata umieszczonego na liście przyjętych do szkoły -  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum  -  od 14 lipca 2023r. do 18 lipca 2023r. do godz. 15.00.

 

Dodatkowa rekrutacja ( w przypadku wolnych miejsc) od  21 sierpnia 2023r. 

Czesne płatne od września do czerwca każdego roku szkolnego. 

Wpisowe do Liceum  - 700 zł – wpłata na konto Fundacji do 31 lipca 2023r.