Zasady rekrutacji do klas szkoły podstawowej

   Zasady naboru uczniów do Szkoły Podstawowej Fundacji LOGOS  

na rok szkolny 2020/2021

 

Link do podania: podanie  przesyłamy na adres : dyrektor@logos.swinoujscie.pl z dopiskiem w temacie "Rekrutacja

 

 Do klasy  IV    przyjmujemy  dzieci na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub prawnych opiekunów (termin złożenia wniosku  -  do 10 czerwca 2020r.) .

Do klasy  V     przyjmujemy  dzieci na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub prawnych opiekunów (termin złożenia wniosku  -  do 10 czerwca 2020r.) .

Podanie o przyjęcie można przesłać na adres :          dyrektor@logos.swinoujscie.pl

Do w/w wniosku należy dołączyć do 29 czerwca 2020r., do godz. 15.00

  * świadectwo ukończenia klasy III i odpowiednio świadectwo promocyjne do klasy V,

* dwa zdjęcia.

 Do klasy IV uczniowie przyjmowani są na podstawie oceny opisowej zawartej na świadectwie promocyjnym.

Do klasy V  przyjmowani są uczniowie na podstawie  ocen  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie promocyjnym.  Obowiązuje konkurs świadectw.   

Liczba uczniów jest ograniczona - do 16 uczniów w każdej klasie.

Lista uczniów przyjętych do klasy  IV, V  zostanie ogłoszona 2 lipca o godz. 14.00.

Do szkoły nie przyjmujemy uczniów z oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

OFERTA  EDUKACYJNA

Proponujemy:

- dwa języki obowiązkowe od klasy IV – język angielski, język niemiecki,

- naukę pływania dla uczniów klasy IV,

- możliwość wyboru zajęć religia/etyka,

- koła przedmiotowe,

- zajęcia sportowe,

- dodatkowe zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad oraz przyszłego egzaminu ósmoklasisty.

Zapewniamy szafkę szkolną dla każdego ucznia oraz opiekę nad uczniami po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godz. 16.00.

Czesne płatne od września do czerwca każdego roku szkolnego.

Wpisowe ( 350 zł ) należy uiścić po przyjęciu dziecka do szkoły do 31 lipca 2020r.