Zasady rekrutacji do klas szkoły podstawowej

 

   Zasady naboru uczniów do Szkoły Podstawowej Fundacji LOGOS  

na rok szkolny 2018/2019

 

Do klas  IV-  VII  przyjmujemy  dzieci na podstawie:

pisemnego wniosku rodziców lub prawnych opiekunów (termin złożenia wniosku  -  do 15 czerwca 2018r.) .

 

Do w/w wniosku należy dołączyć do 25 czerwca 2018r., do godz. 15.00

  * świadectwo ukończenia klasy III i odpowiednio świadectwo promocyjne do klasy V, VI, VII,

* dwa zdjęcia.

 Do klasy IV uczniowie przyjmowani są na podstawie oceny opisowej zawartej na świadectwie promocyjnym.

Do klas V-VII przyjmowani są uczniowie na podstawie  ocen  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie promocyjnym.  Obowiązuje konkurs świadectw. 

Liczba uczniów jest ograniczona - do 16 uczniów w każdej klasie.

Lista uczniów przyjętych do klasy  IV,V,VI, VII  zostanie ogłoszona 27 czerwca o godz. 11.00.

Do szkoły nie przyjmujemy uczniów z oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

OFERTA  EDUKACYJNA

Proponujemy:

- dwa języki obowiązkowe od klasy IV – język angielski, język niemiecki,

- dla uczniów klasy IV język hiszpański (do wyboru, język nieobowiązkowy)

- naukę pływania dla uczniów klasy IV,

- możliwość wyboru zajęć religia/etyka,

- koła przedmiotowe,

- dodatkowe zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad oraz przyszłego egzaminu ósmoklasisty,

Naukę w naszej szkole warto również wybrać ze względu na atrakcyjne zajęcia dodatkowe:

  • muzykoterapia,
  • szkolny chór,
  • koło szachowe,
  • zajęcia sportowe.

Zapewniamy szafkę szkolną dla każdego ucznia oraz opiekę nad uczniami po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godz. 16.00.

Wpisowe 350 zł  należy uiścić po przyjęciu dziecka do szkoły do 31 lipca 2018r.  

Czesne  płatne od września do czerwca każdego roku szkolnego.