Zasady rekrutacji do klas szkoły podstawowej

Zasady naboru uczniów do Szkoły Podstawowej Fundacji LOGOS  

na rok szkolny 2023/2024

KLASA 1

Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzone są za pomocą  systemu elektronicznego na wniosek rodzica/opiekuna prawnego przysłanego mailem na adres: sekretariat@logos.swinoujscie.pl

Wniosek do pobrania znajduje się tutaj.

Nabór do szkoły rozpoczyna się 06.03.2023 r. o godz. 9.00.

Ogłoszenie listy przyjętych uczniów nastąpi 8 maja 2023 r. 

Warunki przyjęcia do szkoły:

- poprawnie wypełniony wniosek,

- dołączona informacja o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej

- klasa zostanie otwarta w przypadku naboru co najmniej 10 uczniów,

- o przyjęciu do szkoły decyduje dyrektor szkoły.


KLASY 4-8

Link do podania o przyjęcie do klas 4-8 (klikamy -> tutaj) i przesyłamy na adres : sekretariat@logos.swinoujscie.pl z dopiskiem w temacie "Nabór"

Link do wniosku o przyjęcie do klas 1 -3 (klikamy -> tutaj)

Do klasy  4, 5 i 6    przyjmujemy  dzieci na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub prawnych opiekunów (termin złożenia wniosku  -  do 12 czerwca 2023 r.).

Podanie o przyjęcie można przesłać na adres :  sekretariat@logos.swinoujscie.pl

Do w/w wniosku należy dołączyć do 03 lipca 2023 r., do godz. 15.00

 * świadectwo ukończenia klasy III i odpowiednio świadectwo promocyjne do klasy 4 lub 5,

* dwa zdjęcia.

Do klasy 4, 5 i 6  przyjmowani są uczniowie na podstawie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie promocyjnym. Obowiązuje konkurs świadectw.   

Liczba uczniów jest ograniczona - do 16 uczniów w każdej klasie.

Lista uczniów przyjętych do klasy 4, 5 i 6 zostanie ogłoszona 4 lipca 2023 r. o godz. 14.00.

Do szkoły nie przyjmujemy uczniów z oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

OFERTA  EDUKACYJNA

Proponujemy:

- dwa języki obowiązkowe od klasy IV – język angielski, język niemiecki,

- naukę pływania dla uczniów klasy IV,

- koła przedmiotowe,

- zajęcia sportowe,

- dodatkowe zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad oraz przyszłego egzaminu ósmoklasisty.

Zapewniamy szafkę szkolną dla każdego ucznia oraz opiekę nad uczniami po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godz. 16.00.

Czesne płatne od września do czerwca każdego roku szkolnego.

Wpisowe ( 700 zł ) należy uiścić po przyjęciu dziecka do szkoły do 31 lipca 2023 r.