Zasady rekrutacji do klasy I gimnazjum

Dyrektor Gimnazjum Fundacji „LOGOS” ustalił następujące warunki rekrutacji na rok szkolny 2015/2016:

Do klasy I przyjmujemy uczniów na wniosek (podanie złożone przez rodziców lub prawnych opiekunów). Podstawą przyjęcia jest konkurs świadectw plus wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Laureaci konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego (organizowanych przez Kuratora Oświaty w Szczecinie) przyjmowani są bez postępowania rekrutacyjnego i płacą czesne w wysokości 50% ustalonej kwoty czesnego.

O liczbie przyjętych uczniów decyduje Dyrektor Gimnazjum.

Szkoła nie przyjmuje kandydatów z oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

 

Terminy rekrutacji

Od 18 marca do 27 maja 2015 r. do godz. 15.00 - termin składania podań.

Do 30 czerwca - złożenie przez kandydata ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu oraz posiadanych orzeczeń lub opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).

1 lipca godz. 11.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

Do 6 lipca kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

Wpisowe do Gimnazjum – 350 zł – wpłata na konto Fundacji do końca lipca 2015 r.

Dodatkowa rekrutacja (w przypadku wolnych miejsc) od 7 lipca 2015 r.

Wzór wniosku o przyjęcie dostępny jest tutaj.