Zasady rekrutacji do klasy I liceum

Dyrektor I Liceum Społecznego Fundacji „LOGOS” ustalił następujące warunki rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

  1. przeliczonych na punkty ocen z przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum –  100 pkt.
   • język polski
   • język angielski lub język niemiecki
   • matematyka
   • wybrany przez kandydata jeden przedmiot (biologia,chemia,fizyka,geografia,historia)

   zgodnie z zasadą:

   • celujący – 25 punktów
   • bardzo dobry – 20 punktów
   • dobry – 15 punktów
   • dostateczny – 10 punktów
   • dopuszczający – 5 punktów
  2. maksymalnie 100 pkt. za wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
   • języka polskiego,
   • historii i wiedzy o społeczeństwie,
   • matematyki,
   • przedmiotów przyrodniczych
   • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
  3. maksymalnie 40 pkt. za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:
   • udokumentowany udział w konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim – 10 pkt.
   • ukończenie gimnazjum w wyróżnieniem – 5 pkt.
   • udokumentowany udział w konkursach artystycznych i sportowych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim – 5 pkt.
 • O przyjęciu do klasy decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata (240 punktów możliwych do uzyskania)
 • O liczbie przyjętych uczniów do klasy pierwszej decyduje Dyrektor Liceum.
 • Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Kuratora Oświaty w Szczecinie lub olimpiad organizowanych przez MEN, przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego i płacą czesne w wysokości 50% ustalonej kwoty czesnego.
 • Szkoła nie przyjmuje kandydatów z oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

Terminy rekrutacji:

 • składanie podań - od 18 marca  do 12 czerwca 2015 r.
 • uzupełnienie przez kandydata podania kserokopią świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył – do 30 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 oraz dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
 • ogłoszenie wyników rekrutacji – 1 lipca 2015 r.  godz. 13.00
 • potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydata umieszczonego na liście przyjętych do szkoły do 8 lipca 2015 r. do godz. 15.00

Dodatkowa rekrutacja ( w przypadku wolnych miejsc) od 9 lipca 2015 r.

Wpisowe do Liceum – 350 zł – wpłata na konto Fundacji do końca lipca 2015 r.

Wzór wniosku o przyjęcie dostępny jest tutaj.