Zasady rekrutacji do klas szkoły podstawowej

ZASADY naboru uczniów do klasy  IV, V szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016

Do klasy IV przyjmiemy dzieci na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub prawnych opiekunów (termin złożenia wniosku  -  do 18 czerwca 2015r). 

Do klasy V przyjmiemy uczniów na podstawie złożonego wniosku przez rodziców lub prawnych opiekunów

Do w/w wymienionego wniosku należy dołączyć do 30 czerwca 2015 roku , do godz. 15.00

  1. świadectwo ukończenia klasy III i odpowiednio świadectwo promocyjne do klasy V,
  2. posiadane orzeczenia , opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  3. posiadane zaświadczenia lekarskie,
  4. dwa zdjęcia

Lista uczniów przyjętych do klasy V i VI zostanie ogłoszona 1 lipca o godz. 10.00.

Do szkoły nie przyjmujemy uczniów z oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

Liczba uczniów jest ograniczona - do 16 uczniów w każdej klasie.

Wzór wniosku o przyjęcie dostępny jest tutaj.